O obci

Obec Hodonice

 

Hodonice leží 4 km jihovýchodně od Bechyně v nadmořské výšce 419 metrů. Pravěké osídlení můžeme zařadit do starší doby kamenné, což potvrzují nálezy v okolí Březnice. První konkrétní zmínka o Hodonicích pochází z 3. srpna 1268. Biskup Jan III. z Dražic prodal tuto obec s dalšími biskupskými vesnicemi králi Přemyslu Otakaru II. spolu s horou Bechyně. V následujících staletích se staly pevnou součástí bechyňského panství.

 

Na začátku 20. století byla obec převážně zaměřena na zemědělství, menší chalupníci si vydělávali na živobytí v lese, lomech a dalšími pomocnými pracemi. Další obyvatelé se vydávali za prací do  Prahy nebo Vídně, převážně na stavby.

 

Děti školou povinné byly přiřazeny do školního okrsku Sudoměřice, později kvůli obtížné docházce (hlavně v zimě) do bechyňského školního okrsku. V roce 1892 byla v obci zřízena jednotřídka, v následujícím roce byla zkolaudována budova školy na návsi. Žáci první až páté třídy chodili do školy místní, druhý stupeň navštěvovali v Bechyni. Ačkoli byla snaha školu v Hodonicích zachovat, pro nízký počet žáků byla v roce 1971 uzavřena.

 

V naší obci je zachovalý soubor lidové architektury, který tvoří množství statků, pro jejichž průčelí jsou typické dva zdobené štíty. Dispozice těchto stavení je podobná, obytný dům se štítem a  špýchar se štítem spojuje brána, která čtyřboký dvůr usedlosti uzavírá. Většina těchto staveb pochází z 19. století. Nejstarší jádro vsi tvoří široká náves a její okolí. Za zmínku stojí také ojedinělý secesní patrový dům na severním okraji.

 

Chloubou vesnice je kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi z 2. pol. 19. století. Jedná se o obdélnou, trojboce zakončenou kapli s věžičkou.

 

V současné době se na životě obce aktivně podílí Sbor dobrovolných hasičů, který byl v Hodonicích založen v roce 1898, jeho členové upravili požární zbrojnici a připojili k ní sousední kovárnu, zúčastňují se hasičských soutěží a každoročně pořádají Memoriál Václava Drdy.

 

Myslivci se zapojují do Mysliveckého sdružení “Zelený háj“ se sídlem v Březnici u Bechyně, podílejí se na údržbě zeleně a pečují také o bývalé koupaliště, kde chovají ryby.

 

V roce 2017 byl založen Hodonický spolek, nezisková organizace, za účelem podpory mimoškolních aktivit dětí, mládeže a jejich rodičů a prarodičů. Věnuje se hlavně práci s dětmi, pořádá zábavné a výchovné akce a podporuje kulturní akce v obci.

 

V průběhu roku se organizují akce např. pro děti – dětský den, lampionový průvod, Mikulášská nadílka,  dále čarodějnice, úklidy obce, květnová pouť, setkání důchodců, Memoriál Václava Drdy, rozsvěcení vánočního stromu s adventními koncerty. Klubovna je využívána i pro besedy či výstavy. Úspěšné byly oslavy 750 let od první zmínky o Hodonicích v r. 2018, spojené se setkáním přátel a rodáků. Většina kulturních akcí se koná s podporou a finanční účastí Oranžového roku ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín, skupina ČEZ.

 

 

Podklady byly použity z brožury Hodonice u Bechyně, Městské muzeum Bechyně, Mgr. Jana Janáčková, 2008.