Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

 

OBEC H O D O N I C E

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Hodonice schválilo dne 9. 9. 2011 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

 

 

 

 

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Hodonice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů ( dále jen „poplatek“ ).

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad ( dále jen „správce poplatku“).1

 

 

 

Čl.2

Poplatník

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odtraňování komunálních odpadů platí :2

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek

odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo

správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,

za které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická

osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit

poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu

fyzickou osobu.

 

 

 

 

 

------------------------------------

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přsdpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl.3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,

případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od

poplatkové povinnosti.

 

(2) Poplatek dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.

příjmení, jméno, bydliště, případně další adresy pro doručování, evidenční nebo

popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba

označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede číslo parcelního pozemku, na

kterém je tato stavba umístěna.

 

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku

zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku

změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce

v tuzemsku pro doručování.3

 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

 

Čl.4

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2, odst. 1 písm. a) této obecně závazné

vyhlášky činí 400,-Kč a je tvořena :

a) z částky 200,-Kč za osobu a kalendářní rok, a

b) z částky 200,-Kč kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů

města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního

odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

(2) Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2, odst. 1 písm. b) této obecně závazné

vyhlášky činí 400,-Kč a je tvořena :

a) z částky 200,-Kč za kalendářní rok, a

b) z částky 200,-Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů

města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního

odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

(3) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této

 

-------------------------------------

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

2

obecně závazné vyhlášky.

 

(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena

nebo slouží k individuální rekreace v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek

v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví

stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního

měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5

 

 

 

Čl.5

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky je splatný

ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4 a do 30.9. příslušného

kalendářního roku.

 

(2) Poplatník může v termínu prvé splátky zaplatit poplatek za celý kalendářní rok.

 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 je poplatek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

 

Čl.6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle článku 2 odst. 1, písm. a) a písm. b) :

a) držitelé průkazu ZTP/P - občané se zvlášž těžkým zdravotním postižením a

potřebou průvodce,

b) občané nad 80 let věku.

 

(2) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle článku 2 odst. 1, písm. a), kteří se

v místě bydliště prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu nejméně šesti měsíců, a to

z důvodu pobytu v zahraničí ( studijní nebo pracovní pobyt ), z důvodu pobytu

v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních a z důvodu pobytu ve vazbě či

výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody.

 

(3) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle článku 2 odst. 1, písm. b), kteří mají

trvalý pobyt na území obce Hodonice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

3

Čl.7

Navýšení polatku

 

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu

obecní úřad poplatek platebním výměrem.6

 

(2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit

až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

 

 

Čl.8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012

 

 

 

 

........................................................ ....................................................

místostarostka obce starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 10.9.2011

 

Sejmuto z úřední desky dne : 25.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................

6 § 11 odst. 1,2 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

4