Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

 

OBEC H O D O N I C E

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2008

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování

komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se

stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce Hodonice se na svém zasedání dne 30.6.2008 usneslo vydat na

základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.

h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

 

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

(1) Tato vahláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně nakládání

s odpadem stavebním.

(2) Vyhláška se vydává pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce

a produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují

povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).

 

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu

o odpadech.1

(2) Komunálním odpadem2 se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající na

území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad

v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů)3, s výjimkou odpadů vznikajících

u právnických osob nebo gfyzických osob oprávněných k podnikání.

(3) Nebezpečným odpadem se podle zákona o odpadech rozumí odpad uvedený

v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise

a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v

příloze č. 2 k zákonu o odpadech4.

 

 

 

 

....................................................

1 § 3 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2 § 4 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných

odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

4 § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3

Systém třídění komunálního odpadu

 

 

(1) Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému :

a) papír a lepenka,

b) nápojové kartony,

c) sklo,

d) plasty,

e) objemný odpad - odpad bez nebezpečných vlastností, které pro své rozměry nemůže

být ukládán do sběrných nádob na směsný odpad,

f) biologický odpad,

g) kovy,

h) elektronický odpad bez nebezpečných vlastností,

i) nebezpečné složky komunálního odpadu

j) směsný - zbytkový odpad.

 

 

 

 

Čl. 4

Systém nakládání s komunálním odpadem

 

 

(1) Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl.3 této vyhlášky

se ukládají na těchto místech :

a) Papír a lepenka je ukládán do modré nádoby kontejneru. Před uložením se objem

minimalizuje stlačením či slisováním.

b) Nápojové kartony jsou ukládány do žlutého kontejneru. Před uložením se objem

minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím.

c) Barevné a bílé sklo se ukládá do označených kontejnerů s nápisem bílé nebo barevné.

d) Plasty jsou ukládány do označených kontejnerů žluté barvy.

e) Objemný odpad - dvakrát ročně bude v termínech březen a říjen z míst stanovených

obecním úřadem prováděn mobilní svoz velkoobjemovým kontejnerem tohoto odpadu.

O termínech a místech mobilních svozů budou občané informováni v dostatečném

předstihu způsobem obvyklým.

f) Biologický odpad - bude ukládán na určené místo za skladem průmyslových hnojiv u

hasičské nádrže, kde bude tento materiál kompostován.

g) Kovy - sběr pořádaný SDH Hodonice předem určenou sobotu.

h) Elektronický odpad bez nebezpečných vlastností - jednou ročně je určen termín svozu.

i) Nebezpečné složky komunálního odpadu - autobaterie, monočlánky, rtuťová svítidla

jsou soustředěna u budovy OÚ do plastových nádob.

j) Směsný zbytkový odpad - se ukládá do typizovaných sběrných nádob „ popelnic“ a

odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství.

 

 

 

 

2.

(2) Do nádob a na místa určená v čl.4 v odst. 1 této vyhlášky nemohou být ukládány

jiné složky komunálního odpadu, než pro které jsou určeny. Do odpadkových košů

je možné ukládat pouze drobný směsný zbytkový odpad, který vznikl v souvislosti

s pobytem osoby na veřejném prostranství.

(3) Stanoviště nádob na tříděný odpad je uveden v příloze, která je nedílnou součástí

této vyhlášky.

(4) V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo, tak aby byly

přistupné pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního

odpadu.

 

 

 

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

 

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem

komunálním.

(2) Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob popř. právnických osob nebo

fyzických osob oprávněných k podnikání, se ukládá, na náklady těchto osob, na místo

určené obecním úřadem. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto

odpadu v souladu se zákonem o odpadech na místa k tomuto účelu určená vlastními

prostředky nebo jiným způsobem.

 

 

 

 

Čl. 6

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle obecně závazných právních

předpisů5.

 

 

 

 

Čl. 7

Dohled

Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................

5 např. : zák. č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

3.

ČL. 8

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................... .....................................................

místostarostka obce starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 10.9.2011

 

Sejmuto z úřední desky dne : 25.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.